Ze stron banków:

ITBANK2020

Rozszerzenia systemu Novum Bank Enterprise

 

Moduł Środki Trwałe jest integralną częścią systemu Novum Bank Enterprise NOE. Przeznaczeniem programu jest prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodne z wymogami przepisów i oczekiwaniem Banku.

Cechy i funkcje:

 • rejestracja Środków Trwałych  i osób odpowiedzialnych materialnie,
 • rejestracja lokalizacji poszczególnych środków w placówkach banku,
 • prowadzenie kart inwentarzowych,
 • klasyfikowanie środków do grup statystycznych,
 • automatyczne prowadzenie zmian wartości inwentarzowej lub wartości umorzenia środka,
 • przeprowadzanie operacji na pojedynczych środkach lub wybranych grupach środków,
 • kontrola stanu środków trwałych wybranej grupy oraz wybranej kartoteki,
 • tworzenie dowolnych wydruków na bazie cech i wartości środków trwałych zarejestrowanych w programie,
 • możliwość użytkowania w banku jedno i wielooddziałowym,
 • automatyczna generacja operacji księgowych na konta systemu bankowego Novum Bank Enterprise NOE.

 

 

 

 

Rejestr Kart jest programem służącym do obsługi kart bankowych, w tym: Maestro, Junior, Maestro Business, VISA. Umożliwia centralną ewidencję wydanych kart oraz automatyczne księgowanie transakcji kartowych. Oprogramowanie umożliwia obsługę kart i transakcji w banku wieloodziałowym.

 

Dla kart Maestro, Junior, Maestro Business program umożliwia przygotowanie danych informacyjnych, o limitach i saldach:

 • zapotrzebowanie na wydanie kart,
 • wygenerowanie danych o nowym posiadaczu karty,
 • przygotowanie informacji o zmianach w danych,
 • przygotowanie danych o aktualnych saldach na rachunkach,
 • tworzenie raportów i zestawień w zakresie kart, posiadaczy kart, operacji wykonanych za pomocą kart

 

Możliwe jest tworzenie zbiorów z danymi o posiadaczach kart z określonymi limitami (dla wypłat w bankomatach, płatności) oraz z saldami na rachunkach.

Rejestr Kart umożliwia również wczytanie zbiorów z obciążeniami i uznaniami rachunków transakcjami wykonanymi przez klientów Banku za pomocą kart.

Dla kart VISA program prowadzi ewidencję i umożliwia przygotowanie pliku z danymi potrzebnymi do założenia i personalizacji kart:

 • informacje osobowe,
 • limit,
 • numer wniosku

Moduł umożliwia wczytywanie obciążeń kartowych z plików w formacie *.cdm. Umożliwia również zapis sald do pliku dla zadanej listy rachunków (procedura obsługi kart SGB).

 

Oprogramowanie służy do wspomagania zarządzania ryzykiem operacyjnym. Umożliwia rejestrację zdarzeń (incydentów) oraz monitorowanie ryzyka. Opracowane zostało w oparciu o Rekomendację M oraz wymagania użytkowników.


Cechy i funkcje:

 • automatycza lub ręczna rejestracja incydentów w programie,

 • rejestracja incydentów z poziomu innych modułów oprogramowania Novum Bank,

 • gromadzenie i analiza informacji o zabezpieczeniach stosowanych do zmniejszenia ryzyka,

 • raportowanie.

 

Opcja wielowalutowości systemu Novum Bank Enterprise NOE umożliwia obsługę wszystkich produktów bankowych w dowolnej walucie. Współczesne wymagania rynku wprowadzają konieczność rozszerzenia oferty Banków. Doskonałym sposobem podniesienia atrakcyjności banku dla klienta jest wprowadzenie obsługi produktów bankowych w różnych walutach. Najprostszą jego realizacją jest opcja wielowalutowości systemu Novum Bank Enterprise NOE.

Cechy i funkcje:

 • prowadzenie rachunków, kredytów, depozytów i rozliczeń w walutach obcych,
 • automatyzacja sprawozdawczości,
 • automatyzacja sporządzania raportów i analiz,
 • zautomatyzowane księgowanie pomiędzy rachunkami w różnych walutach,
 • pełna automatyzacja przeliczeń kursowych dla stosownych księgowań,
 • automatyczna obsługa tabeli kursów walut
 • automatyczna wycena (rewaluacja),
 • księgowanie kosztów i dochodów,
 • pełna obsługa kasowa,
 • wpłaty, wypłaty,
 • kantor,
 • raporty kasowe i specyfikacje w różnych walutach,
 • łatwość wdrożenia i zastosowania,
 • identyczna obsługa produktów w złotych i dewizach,
 • obsługa usług dewizowych w ramach jednego systemu księgowego,
 • pełna oferta produktów bankowych w dowolnej walucie,
 • prosta i automatyczna obsługa księgowa,
 • proste mechanizmy definicyjne.