Ze stron banków:

ITBANK2020

Funkcjonalność oprogramowania Novum Bank Enterprise w kontekście oceny i klasyfikacji klientaNovum Bank LogoBank, jako instytucja zaufania publicznego, musi być bezpieczny. Zapewnienie bezpieczeństwa jest w tym przypadku rozumiane nie tylko jako zabezpieczenie przed bezpośrednimi zagrożeniami (rabunek, niewypłacalność), lecz także jako stosowanie metod mających na celu eliminowanie zagrożeń mogących wpłynąć na reputację instytucji w oczach klientów i kontrahentów. Jednym z takich niebezpieczeństw mających negatywny wpływ na wizerunek banku jest podejrzenie o udział w praniu brudnych pieniędzy.

Bank zobowiązany jest do oceny i klasyfikacji klienta ustawą z dnia 25 czerwca 2009 roku. Wymóg przestrzegania ustawy nie może być traktowany wyłącznie jako formalny obowiązek. Przestrzeganie jej wymagań niesie za sobą realne korzyści, szczególnie wobec potencjalnego zagrożenia wiarygodności banku – utraty zaufania klientów, a co za tym idzie rezygnacji z usług i produktów – należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie metody i narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy. Ocena klienta pod względem wprowadzania do obiegu środków pochodzących z nielegalnych źródeł powinna być kompleksowa i wykonywana na wielu płaszczyznach.

 

Taką możliwość daje bankom rozwiązanie oferowane przez Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. – system obsługi banku Novum Bank Enterprise.


 

W celu realizacji wymogów ustawy system Novum Bank Enterprise wzbogacony został o mechanizmy umożliwiające:

  • określanie i ewidencję list sankcyjnych,
  • określenie beneficjentów rzeczywistych,
  • definiowanie poziomów ryzyka klientów,
  • określanie wielostopniowej hierarchii oceny klienta przy zastosowaniu zaawansowanej metody analizy,
  • definiowanie formularzy oceny klientów na podstawie predefiniowanego słownika pytań,
  • grupową klasyfikację klientów na podstawie formularzy ocen z możliwością indywidualizacji wyników.

 

Ocena klienta wymaga uzyskania szczegółowych danych na jego temat oraz dokładnej analizy otrzymanych informacji. Biorąc pod uwagę powyższe, program Novum Bank Enterprise pozwala na parametryzację na każdym z etapów weryfikacji. Bankom umożliwiono definiowanie słownika pytań z podziałem na poszczególne kryteria. Sprowadza się to do określenia możliwych odpowiedzi dla pytań otwartych oraz przypisaniu odpowiedniej wartości punktowej dla każdej z nich na czterech poziomach. Ponieważ dla różnych grup klientów należy postawić odpowiednie pytania, system umożliwia tworzenie i edytowanie formularzy oceny. Są to schematy przygotowane pod kątem statusu ocenianego – ilość formularzy oraz pytania w nich zawarte zależą od administratora konfigurującego program. Istnieje możliwość decydowania o wykorzystaniu zaawansowanej metody analizy pod kątem beneficjentów rzeczywistych. W przypadku jej zastosowania definiowane są listy sankcyjne, do których następnie można dopisać klienta. Przynależność do listy ma wpływ na ilość uzyskanych w procesie oceny punktów, co przekłada się na końcową klasyfikację. Należy przy tym podkreślić, że poszczególne poziomy ryzyka zależą od procentowego udziału punktów przyznanych klientowi w ilości punktów możliwych do uzyskania. Następnie wartość ta porównywana jest z tabelą klasyfikacji. Program pozwala na dowolne definiowanie progów dla każdego z czterech poziomów ryzyka (niski, normalny, podwyższony oraz nieakceptowalny). Warto zwrócić uwagę na fakt, że ocena klienta może odbywać się na jeden z dwóch sposobów: pojedynczo (podczas wprowadzania danych nowego klienta lub edytując istniejącego) oraz grupowo. Niezależnie od metody, jaką uzyskano ocenę klienta, program umożliwia indywidualną zmianę klasyfikacji.

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. wprowadza m. in. wspomniane już pojęcie beneficjenta rzeczywistego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom ustanowienia beneficjentów system Novum Bank Enterprise został wzbogacony o narzędzia administracyjne. Dają one możliwość automatycznego ustanowienia beneficjentów rzeczywistych na podstawie struktury własnościowej – zgodnie z ustawą beneficjentem jest każdy wspólnik, którego udziały przekraczają 25%. Przewidziano również możliwość usunięcia beneficjentów, których udziały nie przewyższają wspomnianej wartości. Przedstawione funkcjonalności mają za zadanie znacznie ułatwić analizę bazy klientów oraz realizację wymagań stawianych przez ustawodawcę. Należy bowiem mieć na względzie, iż wprowadzone wymagania dotyczą nie tylko nowych klientów banków, ale także już obsługiwanych.

 

Bank do skutecznego prowadzenia działalności potrzebuje niezawodnych narzędzi. Od tego, na ile będą one funkcjonalne i posiadały możliwości personalizacji zależy efektywność zarówno w zakresie realizacji wymagań nadzorczych, jak i codziennej pracy. Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią niewielką część zintegrowanego systemu obsługi banku. Program Novum Bank Enterprise to produkt rozwijający się i reagujący zarówno na zmiany wynikające z aktualnego prawa, jak również na uwagi i spostrzeżenia użytkowników. Warto podkreślić, że opisana realizacja wymogów oceny i klasyfikacji klienta, została dostarczona bankom użytkującym oprogramowanie Novum bez dodatkowych kosztów.


 

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, musi być bezpieczny. Zapewnienie bezpieczeństwa jest w tym przypadku rozumiane nie tylko jako zabezpieczenie przed bezpośrednimi zagrożeniami (rabunek, niewypłacalność), lecz także jako stosowanie metod mających na celu eliminowanie [ ... ]

Oprogramowanie wykorzystywane do obsługi transakcji online realizowanych kartami wydawanymi przez wydawców zewnętrznych do rachunków prowadzonych w systemie Novum Bank Enterprise.  Moduł Aut [ ... ]